Mestna občina
Oddelek za gospodarske javne službe in promet

Službe v sestavi

Nazaj na seznam

Urejene in čiste javne poti.

Veselje otrok in zadovoljstvo staršev.

Smetnjaki za kužke.

Novoletna osvetlitev Ljubljane.

Služba za vzdrževanje

V službi za vzdrževanje skrbimo za vzdrževanje in urejanje objektov, naprav in opreme (na primer občinskih cest, zelenih površin, otroških igrišč, javnih površin, javne razsvetljave, semaforizacije in cestno prometne signalizacije, arkad, pasaž in podhodov ter fontan), ki jih financiramo iz mestnega proračuna.

Urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin

Najlepši zeleni deli mesta so park Tivoli, Bloudkov park, Miklošičev park, Argentinski park, park Zvezda, park Ajdovščina, Krakovski nasip, Trnovski pristan in drugi. Skupna površina za vzdrževanje tako obsega 4.420.772 m2.

Vzdrževanje pešpoti zajema

 • redno čiščenje in popravila tlakovanih in peščenih površin ter gozdnih poti,
 • zasipavanje manjših erozijskih poškodb,
 • utrjevanje površin,
 • obsekovanje travnih robov,
 • redno čiščenje listja, trave, peska in vejevja iz muld, koritnic, jarkov, zdražnikov in požiralnikov in
 • vzdrževanje mostičkov na teh poteh.

Redno vzdrževanje parkovne opreme obsega

 • pleskanje,
 • popravilo in
 • zamenjavo poškodovanih delov opreme.

Po potrebi pa izvajamo tudi intervencijsko vzdrževanje.

Urejanje javnih otroških igrišč

Vzdrževanje igrišč obsega vzdrževanje igrišč I. kategorije na 8 lokacijah in igrišč II. kategorije na 37 lokacijah. Redno skrbimo za

 • popravilo in pleskanje vseh igral ter parkovne opreme,
 • nameščamo nova igrala in opozorilne table,
 • menjavamo mivko v peskovnikih,
 • izravnavamo tla pod igrali z lesenimi tlakovci ali gumijastimi ploščami
 • pobiramo smeti in praznimo koše ter
 • pometamo in grabimo igrišča.

Javna snaga in čiščenje javnih površin

Za čistočo skrbimo z rednim čiščenjem javnih površin čez vse leto, kar zajema

 • strojno in ročno pometanje,
 • spiranje ulic, trgov, podhodov, tekočih stopnic,
 • namestitev in praznjenje koškov za smeti,
 • odstranjevanje plakatov,
 • čiščenje oblog in ograj
 • ter odvoz opuščenih vozil.

Urejanje javnih sanitarij

Skrbimo za vzdrževanje javnih sanitarij na štirih lokacijah, in sicer na Tromostovju, v Plečnikovem podhodu, na Zmajskem mostu in v Plavi laguni. Letno zabeležimo okoli 90.000 obiskov javnih sanitarij.

Vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest zajema skoraj 1.100 km, od tega 640 km asfaltiranih in 460 km makadamskih cest s pripadajočimi objekti in opremo, trge, pločnike in kolesarske steze.

Cestno pregledniška služba

V okviru oddelka imamo organizirano nadzorno službo, ki skupaj s službo za preglede cest dnevno pregleduje mestne ceste in ulice, lokalne ceste, trge, javne poti in vse pripadajoče objekte.

Letno vzdrževanje

Redno letno vzdrževanje izvajamo v skladu z letnim programom. V okviru tega pa moramo zagotoviti:

 • krpanje asfaltnih in makadamskih površin,
 • popravilo tlakovanih površin,
 • vzdrževanje bankin in brežin,
 • čiščenje vozišč, jarkov, muld, koritnic, revizijskih jaškov in propustov,
 • popravilo pokrovov jaškov, propustov, vtočnih in iztočnih glav propustov, požiralnikov in objektov za odvodnjavanje,
 • vzdrževanje in čiščenje prometne signalizacije in
 • vzdrževanje vegetacije v okviru cestnega sveta.

Zimska služba

Od 15. novembra do 15. marca je organizirana splošna pripravljenost delavcev in mehanizacije.

Naloge zimske službe so:

 • posipanje javnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
 • pluženje,
 • odstranjevanje in odvoz snega s cest, pločnikov, postajališč, obračališč in večjih križišč,
 • čiščenje snega z nadstreškov na postajališčih,
 • odstranjevanje snega in ledenih sveč s streh in žlebov, od koder lahko padejo na javno prometno površino in
 • čiščenje prometnih znakov.

Pri izvajanju zimske službe pa v skladu z Odlokom o zimski službi sodelujejo tudi lastniki zemljišč, stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov ali upravniki večstanovanjskih hiš.

Obnovitve in rekonstrukcije cest

V sklopu vzdrževanja izvajamo tudi obnovitve in rekonstrukcije cest. Izvedba teh del je zahtevnejša in obsežnejša, cilj pa je dolgoročna ureditev posameznih delov ceste, izboljšanje prometno-tehničnih lastnosti in varnosti prometa. Ta dela morajo biti usklajena s prostorskim planom občine in razvojem prometa. Če je potrebno, se hkrati z obnovo ceste izvedejo tudi dela za postavitev, obnovo ali prestavitev komunalne infrastrukture, ki se nahaja v cestnem telesu.

Urejanje javne razsvetljave

Ljubljana je po tehničnih standardih razmeroma dobro osvetljeno mesto. Mestne ceste in ulice osvetljuje približno 34.000 svetilk. Obstoječe omrežje vsako leto dograjujemo in obnavljamo z novimi svetilkami. Te so znatno bolj učinkovite, imajo večji izkoristek, boljše optične elemente, ohišja dobro tesnijo in ne prepuščajo umazanije iz ozračja.

Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega 1.630 km nadzemnega in podzemnega omrežja, 700 prižigališč, 37.000 žarnic, 20.400 kandelabrov, 2.100 plastičnih drogov in 34.000 svetilk različnih tipov. Te številke pa z dograjevanjem omrežja vsako leto naraščajo. V sklopu vzdrževanja izvajamo predvsem:

 • zamenjavo dotrajanih in starih klasičnih žarnic z novimi varčnejšimi,
 • zamenjavo poškodovanih svetilk, stekel, dušilk in drogov,
 • pleskanje kandelabrov ter
 • vzdrževanje omrežja in prižigališč.

Osvetlitev arhitektonskih posebnosti

To so predvsem objekti kulturnega in zgodovinskega pomena, ki so značilni za naše mesto in jih želimo posebej izpostaviti iz estetskega in turističnega vidika. Trudimo se, da je osvetlitev teh objektov čimbolj usklajena z okolico.

Urejanje semaforskega sistema

Semaforski sistem danes obsega skoraj 200 semaforiziranih križišč in semaforiziranih peš prehodov ter 10 televizijskih kamer v križiščih.

Vzdrževanje sistema je sestavljeno iz vzdrževanja naprav v semaforskem centru in vzdrževanja krmilnih naprav ter ostale zunanje opreme na križiščih. Vzdrževanje svetlobno cestne prometne signalizacije zajema redne in izredne preglede naprav in opreme, ugotavljanje in odpravljanje okvar ter poškodb.

V program vzdrževanja so vključeni:

 • semaforska oprema,
 • semaforski drogovi,
 • portali in polportali,
 • nosilni in pritrdilni elementi,
 • semaforski signalni dajalci,
 • semaforni signalni in TK kabli med posameznimi semaforskimi napravami ter AVP centrom in
 • TV kamere.

Vzdrževanje arkad, pasaž in podhodov

Pasaže in podhode v ožjem mestnem središču, na primer pri Plavi laguni, na Ajdovščini, pri Mestnem gledališču, pri Nebotičniku, pri Nami oziroma kinu Komuna in Plečnikov podhod čistimo enkrat tedensko. Tudi arkade, na primer od Šubičeve do Aškerčeve, čistimo enkrat tedensko. Kadar je potrebno, čistimo nekatere podhode tudi ob sobotah, v mesecu decembru pa tudi ob nedeljah in ob nekaterih praznikih.

Ostale podhode (na Dunajski cesti, na Litijski cesti, na Proletarski cesti pri šoli, na Tovarniški ulici, na Kajuhovi cesti, na Zadobrovški, na Zaloški cesti pri Zalogu, na Zaloški cesti pod železniško postajo, na Drenikovi ulici, pri Avtomontaži, pri Kompas Hertzu, pri Avtoemoni, pri Škofovih zavodih, pri Prušnikovi pešpoti, pri tacenskem železniškem podvozu, pri tacenski pešpoti, pri Stegnah, na Erjavčevi ulici, pri Moderni galeriji in pri Narodni galeriji), pa čistimo vsakih štirinajst dni.

Za vzdrževanje arkad, pasaž in podhodov skrbi po naročilu MOL OGJSP izvajalec Nonolet, d.o.o., Domžale.

Kontakt

Vodja službe za vzdrževanje: Stane Vidmar
Tel.: +386 (0)1 306 17 29
E-pošta: stane.vidmar@ljubljana.si