Mestna občina
Mestna uprava

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

/file/101256/5_4_7_2_1_vzdrzevanje_javne+poti3.jpg

Urejene javne poti.

/file/101257/5_4_7_2_1_vzdrzevanje_igrisca.jpg

Na čistih igriščih se lahko otroci brezskrbno zabavajo.

Oddelek za gospodarske javne službe in promet je kot oddelek Mestne uprave Mestne občine Ljubljana zadolžen za mnoge in zelo raznolike dejavnosti: od nepogrešljivih storitev gospodarskih javnih služb, kot so vzdrževanje cest, naložbe v mestno infrastrukturo, skrb za čiščenje javnih površin in urejanje javne razsvetljave, urejanje prometa in cestno-prometne signalizacije.

 

Naloge

 • pripravlja razvojne, programske in projektne rešitve in spremlja njihovo izvajanje,
 • predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe in promet ter skrbi za njihovo izvajanje,
 • predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobrega in storitev,
 • vodi kataster infrastrukturnih objektov, naprav in opreme,
 • opravlja strokovna opravila v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem grajenega javnega dobrega,
 • pripravlja strokovne podlage in opravlja strokovne naloge za nakup, prodajo, menjavo, najem, oddajo ali razlastitev stavbnih zemljišč za potrebe infrastrukturnih objektov, naprav in opreme,
 • opravlja strokovna opravila v zvezi s podeljevanjem koncesij in izbiro koncesionarjev,
 • vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem izvajalcev,
 • opravlja naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem infrastrukturnih objektov, naprav in opreme,
 • pripravlja strokovne podlage in mnenja o cenah, tarifah in taksah za uporabo javnih dobrin in obračunava takse,
 • izdaja dovoljenja, soglasja, informacije in mnenja,
 • izdaja dovoljenja za priključitev na infrastrukturne objekte, naprave in opremo, sodeluje pri tehničnih pregledih ter določa komunalno opremo in odloča o njeni postavitvi,
 • pripravlja operativne načrte za ravnanje z odpadki in spremlja uresničevanje lokalne strategije ravnanja z odpadki,
 • pripravlja predloge za določanje prometne ureditve v Mestni občini Ljubljana,
 • nadzoruje stanje občinskih cest in objektov na njih,
 • spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Priprava Ljubljane na predsedovanje Slovenije EU
Javna naročila
Javni razpisi
Odprtje Barjanske ceste
Prenovljen Plečnikov podhod
Prometni režim v mestnem jedru
Informacije o Ljubljani
Vreme v Ljubljani